Miopatiya

Miopatiya– əzələ xəstəliyi olub, əzələ zəifliyi ilə müşahidə olunur .

Patofiziologiyası
Əzələ hüceyrələrində tamlığın və metobolik prosesslərin pozulması genetik inkişaf anomaliyası , infeksiya, toksinlər, iltihab , horomonal və elektrolit balansının pozulması nəticəsində baş verə bilir.

Təsnifatı
Miopatiyalar iki böyük qrupa bölünür:
• Anadangəlmə miopatiyalar (muskular distrofiyalar, metobalik miopatiyalar, mitoxondrial miopatiyar)
• Qazanılmış miopatiyalar ( iltihabi , infeksiyon ,toksik, sistem xəstəliklərinə bağlı )
Iltihabi miopaiyalar
• Polimoizitlər
• Dermatomiozitlər
• əlavə cisimcikli miozitlər
Infeksiyon
• Virus infeksiyaları (İİV, influenza virusu, Epstein-Barr virusu)
• Bakterial piomiozitlər (Staphylococcus aureus və streptococci)
• Spiroxetlər (Laym xəstəliyi)
• Parazitik infeksiyalar
Toksik Miopatiyalar
• Dərmanlar (Steroidlər, xolesterin azaldan dərmanlar, Propofol, Amiodaron, kolxisin,Omeprazol, Triptofan)
• Toksinlər (Alkoqol, Toluin)
Sistem xəstəliklərlə bağlı miopatiyalar
• Endokrin xəstəliklər (Tiroid, Paratiroid, Pituitary ya adrenal disfunksiya)
• Sistem iltihabi xəstəliklər (Qırmızı qurd eşənəyi, Revmatoid artrit ,Sklerodermiya ,Şeqren sindromu, sarkoidoz ,qarışıq birləşdirici toxuma xəstəlikləri)
• Elektrolit disbalansı (kalium ya maqnezium anormallığı, hipofosfatemiya)
• Kritik xəstəlik miopatiyası
• Amiloid miopatiyası (birincilli amiloidoz, ailevi amiloidoz)

You may also like...